Pahare

PI80 Pahare albe 80 cc
100 buc./set, 48 seturi/bax
PI166 Pahare albe 166 cc
100 buc./set, 30 seturi/bax
PI200 Pahare albe 200 cc
100 buc./set, 30 seturi/bax
PT100 Pahare albe 100 cc
100 buc/set, 40 seturi/bax
PT166 Pahare albe 166 cc
100 buc/set, 30 seturi/bax
PT200 Pahare albe 200 cc
100 buc/set, 30 seturi/bax
P20025 Pahare albe 200 cc
25 buc/set, 120 seturi/bax
PT250 Pahare 250 cc
Transparent, 50buc/set, 56 seturi/bax
P25025 Pahare 250 cc
Transparent, 25buc/set, 112 seturi/bax
PT400 Pahare 400 cc
50 buc/set, 20 seturi/bax
PT500 Pahare 500 cc
50 buc/set, 20 seturi/bax